รับสมัครงาน

คุณสมบัติ
1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือลาว หรือพม่าได้ดี
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. รักและมีทักษะการขาย
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัคร