PW250/400 Series :

ปั๊มจุ่ม รุุ่น PW (ใหญ่)

คุณสมบัติ :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน มีขนาดกะทัดรัด มีตัวเก็บประจุ (Capacitor) ในตัวเอง และมีตัวป้องกันความร้อน (Thermos overload) ในมอเตอร์

การใช้งาน :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ที่ใช้ในการหมุนเวียนของบ่อน้ำในสวน ใช้ในการฉีดรดน้ำสำหรับพืชผัก รดน้ำในสวนหรือล้างรถ (ปั๊มน้ำบ้าน) ระบายน้ำในบ่อ ใช้ในระบบประปาชลประทานสำหรับที่ดินการเกษตรเพื่อระบายน้ำและเพิ่มระดับน้ำในพื้นที่การเกษตร (ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร) การประมง และทุ่งหญ้า เป็นต้น

Model : PW250A, PW400A
DN : 40 ~ 50 mm
Flow rate : 150 – 260 l/min
Head : Up to 9 m
Power : 250 – 400 W