PW100 Series :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW (เล็ก)

คุณสมบัติ :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน มีขนาดกะทัดรัด มีตัวเก็บประจุ (Capacitor) ในตัวเอง และมีตัวป้องกันความร้อน (Thermos overload) ในมอเตอร์

การใช้งาน :

ปั๊มจุ่ม รุ่น PW เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ที่ใช้ในการหมุนเวียนของบ่อน้ำในสวน ใช้ในการฉีดรดน้ำสำหรับพืชผัก, รดน้ำในสวนหรือล้างรถ (ปั๊มน้ำบ้าน) ระบายน้ำในบ่อ ใช้ในระบบประปาน้ำชลประทานสำหรับที่ดินการเกษตรเพื่อระบายน้ำและเพิ่มระดับน้ำในพื้นที่การเกษตร (ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร) การประมง และทุ่งหญ้า เป็นต้น

Model : PW100A
DN : 25 mm
Flow rate : Up to 75 l/min
Head : Up to 6 m
Power : 100 W