GSD Series :

เครื่องรีดตะกอน ชนิดเบลท์เพรส

คุณสมบัติ :

เครื่องแยกกากตะกอนประสิทธิภาพสูง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดตะกอนจำนวนมาก ทำงานอัตโนมัติ ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนต่ำ โครงสร้างที่เรียบง่ายและกึ่งปิด บำรุงรักษาและใช้งานง่าย สามารถบำบัดตะกอนได้อย่างสม่ำเสมอที่ 0.4-2.5%

การใช้งาน :

เหมาะสำหรับกากตะกอน  ของโรงงานบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมต่างๆ การแยกกากตะกอนออกจากโรงฆ่าสัตว์ ปศุสัตว์ ตะกอนของท่อระบายน้ำในเมือง, การขับถ่าย, การทำน้ำให้บริสุทธิ์, ฯลฯ เพื่อบำบัดน้ำเสีย แยกของแข็งและของเหลวออกจากกัน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเคมี, เหมือง ฯลฯ

Belt width : 500 – 3000 mm
Treating capacity : up to 125 m3/hr
Dry sludge capacity : up to 1200 kg.ds/h
Water content rate : 65 – 85%
Power : Up 4 kw
Material : SUS304