AMPC Series :

สวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊ม

เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มระบบอัตโนมัติและใช้เซ็นเซอร์จับกระแสน้ำที่ไหลผ่านสวิตช์ เพื่อเป็นกำหนดสถานการณ์ทำงานของปั๊ม ปั๊มถูกกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการใช้น้ำ และปั๊มจะหยุดทำงานภายใน 7 – 8 วินาที หลังจากหยุดใช้น้ำหรือน้ำในท่อดูดแห้ง ซึ่งกรณีน้ำแห้ง ยังมีการให้สัญญาณเตือนด้วยไฟที่หน้าปัด เมื่อมีน้ำเข้ามาในระบบจะต้องกด Reset ทุกครั้งเพื่อให้สถานะการทำงานของปั๊มกลับมาเป็นปกติ

Power : 220 V / 50 Hz
Power Current : 10 amps
Pump Power : 1.1 kw (1.5HP)
Design Pressure : 100 m (10Kg / Cm2)
Diameter : 1”x 1”
Liquid temperature : ≤ 60 °C