รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ฝ่ายขายต่างประเทศ

คุณสมบัติ
1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือลาว หรือพม่าได้ดี
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. รักและมีทักษะการขาย
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย

คุณสมบัติ
1. หาลูกค้าใหม่
2. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
3. เตรียมข้อมูลรายงานการประชุมประจำสัปดาห์
4. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. ทำใบเสนอราคา + ส่งเอกสารเทคนิค
6. จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. อายุ 25-30 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านเอกสารในสายงานสิ่งแวดล้อม 2-3 ปี
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office, PDF, AutoCAD ได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ดาวน์โหลดใบสมัคร